O nas

Związek Komunalny Gmin Regionu Lubelskiego (dawniej: Związek Komunalny Gmin Ziemi Chełmskiej) wpisany został do Rejestru Związków Międzygminnych pod poz. 198 w dniu 15 maja 2000 r. Związek rozpoczął działalność 19 września 2000 r. i powstał w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych z zakresu gospodarki komunalnej. Związek działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

Członkami Związku są:

 1. Miasto Rejowiec Fabryczny,
 2. Gmina Białopole,
 3. Gmina Dorohusk,
 4. Gmina Dubienka,
 5. Gmina Horodło,
 6. Gmina Hrubieszów,
 7. Gmina Kamień,
 8. Gmina Leśniowice,
 9. Gmina Rejowiec,
 10. Gmina Rejowiec Fabryczny,
 11. Gmina Ruda – Huta,
 12. Gmina Sawin,
 13. Miasto Siedliszcze,
 14. Gmina Uchanie,
 15. Gmina Wierzbica,
 16. Gmina Włodawa,
 17. Gmina Wojsławice,
 18. Gmina Wola Uhruska,
 19. Gmina Żmudź.

Do głównych zadań Związku należą:

 1. planowanie i realizacja inwestycji pod nazwą „Rekultywacja składowisk odpadów”,
 2. unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
 3. eksploatacja, konserwacja, remont i rekultywacja wysypisk gminnych,
 4. usługi w zakresie utrzymywania czystości i porządku,
 5. wdrożenie na terenie gmin Związku efektywnego systemu gospodarowania odpadami, dostosowanego do obowiązujących przepisów prawa,
 6. pozyskiwanie środków finansowych na realizację działań proekologicznych,
 7. reprezentowanie wspólnych interesów członków Związku w sprawach współpracy komunalnej z innymi jednostkami poprzez:
  a)    współpracę z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i administracji rządowej,
  b)    zawieranie porozumień i umów o współpracy gospodarczej w zakresie działalności Związku,
 8. inicjowanie i wspieranie działań w sferze gospodarki energetycznej, szczególnie w zakresie energii odnawialnej zgodnie z zasadami trwałego i zrównoważonego rozwoju.

Miasto Rejowiec Fabryczny Gmina Białopole Gmina Dorohusk

Gmina Dubienka Gmina Horodło Gmina Hrubieszów

Gmina Kamień Gmina Leśniowice Gmina Rejowiec

Gmina Rejowiec Fabryczny Gmina Ruda-Huta Gmina Sawin

Miasto Siedliszcze Gmina Uhanie Gmina Wierzbica

Gmina Włodawa Gmina Wojsławice Gmina Wola Uhruska

Gmina Żmudź